Czym jest ITC - Internetowa Telefonia Cyfrowa, "telegrosze.pl" ?

Internetowa Telefonia Cyfrowa "telegrosze.pl" jest to usługa telefoniczna, umożliwiająca realizacjê połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci IP (publiczna sieć Internet lub sieć prywatna). ITC wykorzystuje do transmisji głosu protokó VoIP wspierany przez protokół SIP (ang. Session Initiation Protocol).

Produkt - cechy podstawowe
 • Publiczna numeracja telefoniczna
 • Realizacja wszystkich rodzajów połączeń telefonicznych
 • Usługa Fax-to-Email oraz skrzynki głosowej Voice-to-Email
 • Prezentacja numeru dzwoniącego
 • Usługa rozmowy oczekującej
 • Połaczenia trójstronne
 • Przekierowanie połączeń (natychmiastowe, "gdy zajete", "gdy nie odpowiada")
 • Numery wewnętrzne = numery skrócone definiowane prze Klienta
 • Zarządzanie usługami oparte na WWW
 • Usługa wielu numerów dla jednego użytkownika
 • Możliwość stworzenia wirtualnej centralki PABX
 • Rozliczenia w systemie POST-PAID
Aby mo¿na by³o realizowaæ po³aczenia telefoniczne po¶rednictwem sieci IP wystarczy:
 1. standardowy aparat telefoniczny przewodowy lub bezprzewodowy z wybieraniem tonowym,
 2. adapter ( bramka ) VoIP np: firmy Link Sys PAP-2 EU.

Dysponuj±c dowolnym dostêpem do internetu np: Neostrada, DSL, dostêp do operatorów telewizji kablowych oraz bêd±c abonentem Internetowej Telefonii Cyfrowej "telegrosze.pl" mo¿emy rozmawiaæ z ca³ym ¶wiatem.

Ka¿dy u¿ytkownik Internetowej Telefonii Cyfrowej "telegrosze.pl" otrzymuje:
 1. jeden (lub wiêcej) publiczny numer telefoniczny z dostêpnej strefy numeracyjnej. Jest to numer telefonu, taki jak w telefonii tradycyjnej np. 022 1234567 , 058 1234567 itp. Mo¿emy z niego dŒwoniæ i odbieraæ wszystkie po³±czenia telefoniczne od wszystkich abonentów sieci stacjonarnych, komórkowych i internetowych.
  Dostêpno¶æ numerów w strefach numeracyjnych:

  AB/ WST

  Region/ Typ

  AB/ WST

  Region/ Typ

  85

  Bia³ystok

  42

  £ódŒ

  33

  Bielsko-Bia³a

  89

  Olsztyn

  52

  Bydgoszcz

  77

  Opole

  34

  Czêstochowa

  67

  Pi³a

  55

  Elbl±g

  44

  Piotrków Trybunalski

  58

  Gdañsk

  24

  P³ock

  95

  Gorzów Wielkopolski

  61

  Poznañ

  32

  Katowice

  48

  Radom

  41

  Kielce

  17

  Rzeszów

  94

  Koszalin

  91

  Szczecin

  12

  Kraków

  14

  Tarnów

  76

  Legnica

  56

  Toruñ

  81

  Lublin

  22

  Warszawa

  68

  Zielona Góra

  71

  Wroc³aw

 2. konto SIP. Jest ono niezbêdne do aktywacji Us³ug Internetowej Telefonii Cyfrowej "telegrosze.pl". To dzieki temu kontu jeste¶my identyfikowani w sieci jako u¿ytkownicy telefonii cyfrowej.

Rys. 1 Najprostszy sposób pod³±czenia Cyfrowej Telefonii Internetowej "telegrosze.pl".

W przypadku kiedy chcemy korzystaæ z Internetowej Telefonii Cyfrowej "telegrosze.pl" oraz z komputera pod³±czonego do globalnej sieci internetowej, stosujemy urz±dzenie zwane Routerem. Zajmuje sie ono rozdzieleniem sygna³u internetowego tak aby by³o mo¿liwe pod³±czenie adaptera VoiP i komputera.

Rys. 2 Pod³±czenie Cyfrowej Telefonii Internetowej "telegrosze.pl" oraz komputera do Internetu za pomoc± Routera.

Typ zastosowanego Routera zale¿y od typu posiadanego ³±cza dostêpowego do internetu (np: Neostrada, DSL, itp).

Internetowa Telefonia Cyfrowa "telegrosze.pl" opiera sie na dwóch zasadniczych protoko³ach: VoIP i SIP. Protokó³ VoIP jest protoko³em transmisji g³osu wspieranym przez protokó³ SIP, który to jest pomostem ³±cz±cym pomiêdzy sob± komputery stacjonarne, laptopy, faksy, telefony. Zastosowanie obu tych protoko³ów w telefonii internetowej przyczyni³o sie do jej masowego rozwoju technologicznego jak i funkcjonalnego. Dzieki temu ma ona wiele dodatkowych cech, których nie ma tradycyjna telefonia stacjonarna:

Internetowa Telefonia Cyfrowa "telegrosze.pl" ma t± zasadnicz± przewagê nad telefoni± stacjonarn±, ¿e mo¿e byæ mobilna. Mo¿emy zabraæ nasz± bramkê VoIP np: w delegacjê do innego miasta, za granicê, pod³aczyæ j± do dowolnej sieci internetowej i rozmawiaæ z abonentami bêd±c pod swoim numerem telefonu.

Adapter ( bramka) VoIP jest sprzêtowym urz±dzeniem, konfigurowalnym (w zale¿no¶ci od producenta np: przez przegl±darkê www), które s³u¿y do komunikacji i kodowania sygna³u glosowego w jednym z kilku dedykowanych danemu urzadzeniu kodeków np: G726.
Aby g³os nasz móg³ byæ przes³any poprzez sieæ w pomniejszonej formie cyfrowej, musi zostaæ odpowiednio zakodowany. I do tego w³a¶nie s³u¿y w³a¶ciwie dobrany kodek.
DŒwiêk nie skompresowany by³by bardzo du¿y i zajmowa³ by zbyt du¿e pasmo sieciowe, co z kolei prze³o¿y³o by siê na mniej efektywn± pracê w sieci internetowej pozosta³ych pod³±czonych urz±dzeñ. Po wpisaniu parametrów konta SIP i ustawienu odpowiednich adresów IP urzadzenia dla sieci w której ono siê znajduje( lub DHCP je¿eli przydzia³ nr IP jest z serwera DHCP) i pod³±czeniu tradycyjnego telefonu do skonfigurowanj linii na bramce VoIP portu RJ11 mo¿emy wówczas ju¿ dŒwoniæ.

Jak dzia³a sama komunikacja w sieci telefonii internetowej? Otóz u¿ytkownik "telegrosze.pl" wybieraj±c dowolny numer ³aczy siê z g³ówn± central± Telefonii Cyfrowej a ta z kolei ³aczy z tym abonentem którego numer wykreci³. Je¿eli jest to abonent sieci "telegrosze.pl" to po³±czenie jest realizowane wewn±trz sieci operatora, a je¿eli abonent znajduje sie poza ni± to jest kierowane do zewnêtrznej.

Rys 3. Realizacja po³±czeñ w Internetowej Telefonii Cyfrowej "telegrosze.pl".


Pobierz:
    Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

internetowa telefonia cyfrowa
Pobierz:
    Rozp. Ministra Infrastruktury
    Konfiguracja Bramki VoIP
    Regulamin Firmowy Top 12
    Regulamin Firmowy Top 24
    Cennik domowy
    Cennik Firmowy
    Cennik Firmowy Top 12
    Cennik Firmowy Top 24
    Cennik Usługi Fax2Email
    Cennik Usługi Voice2Email
    Instrukcja Usługi Fax2Email
    Foxit Reader 3.0

usługa dostępu do sieci internet
Pobierz:
    Cennik Usługi Dostępu do Sieci Internet
    Cennik Opłat Serwisowych

usługa dzierżawy łącza teleinformatycznego
Pobierz:
    Cennik Dzierżawy Łącza Teleinformatycznego
::thomas::